สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

การบริหารจัดการความยั่งยืน

บทนำ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ โดยรักษาสมดุลของทุกมิติให้เหมาะสม เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยยึดมั่นการบริหารจัดการความอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการบนหลักการของความยั่งยืน และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และดำรงการยอมรับ และความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว เป็นกรอบการบริหารจัดการกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ

1.1 บรรษัทภิบาล

 • กำหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • เปิดเผยผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณะอย่างโปร่งใส

1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

 • ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • จัดให้มีกระบวนการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
 • ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

1.3 การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต

 • ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และนำไปสู่การจัดทำแผนงาน เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว
 • จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญ และมีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับแผนงานในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
 • รายงานผลในประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

1.4 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่คู้าในห่วงโซ่อุปทาน

 • ประเมินความพึงพอใจ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปพัฒนาความสัมพันธ์กับ คู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ค้าที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ประเมินความเสี่ยงที่มีกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน และบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าที่มีการปฏิบัติในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติที่ดี

1.5 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

 • ดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจมาต่อยอดให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งจากภายในบริษัทฯ และผู้ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ด้านสังคม
 • ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
 • จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานทุกระดับ
 • ให้ความสำคัญ และดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนด และประกาศ นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติในองค์กร
 • ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
error: Content is protected !!