สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

หลักปฏิบัติ 1    บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ ในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการทำรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการจ่าย เงินปันผล เป็นต้น

4. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดกฎบัตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2

หลักปฏิบัติ 2    วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปี และระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมาย ที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) ตลอดจนกำกับดูแล ให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่าน กลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3

หลักปฏิบัติ 3    เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ ไปสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท จัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

3. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ดังนั้น ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว

5. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกท่าน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

6. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

7. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

8. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4

หลักปฏิบัติ 4    สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการสรรหา และพัฒนาผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

2. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลทุกระดับ ที่เหมาะสม

3. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการ และอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5

หลักปฏิบัติ 5    ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

2. คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2) พนักงาน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง กับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ และความสามารถสูง ให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

3) คู่ค้า
บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า โดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือก คู่ค้าด้วยความยุติธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

4) ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และซื่อสัตย์สุจริต

5) เจ้าหนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืม หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

6) คู่แข่ง
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากล มีจรรยาบรรณ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม

7) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

8) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้กำหนดไว้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆที่เหมาะสม นอกจากนี้จะยึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจะปฏิบัติต่อภาครัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมือง ตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. คณะกรรมการบริษัท จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร และจัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย ( Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

2. คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และเพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้จัดทำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 6

หลักปฏิบัติ 6    ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ และทำหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแล และจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

4. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กร และบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7

หลักปฏิบัติ 7    รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละ ไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

2. คณะกรรมการบริษัท ต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

3. ในภาวะที่กิจการของบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผน
ในการแก้ปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

4. คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องกำกับให้เลขานุการบริษัท และ/หรือ หน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

6. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8

หลักปฏิบัติ 8    สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และอนุมัติ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมถึง

(1) จะปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

(2) จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง โดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

(4) จะงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

(5) จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง

(1) จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

(2) จะแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(3) จะจัดการประชุมให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการบริษัท จะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(4) จะดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จำเป็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

(5) จะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่นๆ มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

(6) จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(7) คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคารพสิทธิของ ผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง

(1) จะดูแลให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคำชี้แจง และเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่ขอให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

(2) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายชื่อกรรมการบริษัท ทั้งที่เข้าร่วมประชุม และลาประชุม มติที่ประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถาม และความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” โดยจะเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

(3) จะส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นำเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(4) จะดูแลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
error: Content is protected !!