สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


คณะกรรมการบริษัท

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริษัท

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

นางสาววรรณา เมลืองนนท์

นางสาววรรณา เมลืองนนท์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นางพิมสิริ ปิ่นรอด

นางพิมสิริ ปิ่นรอด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

นายชโลธร ลีลามะลิ

นายชโลธร ลีลามะลิ

กรรมการ

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการ

นายพูนพัฒน์  โลหารชุน

นายพูนพัฒน์ โลหารชุน

กรรมการ

error: Content is protected !!