สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


คณะกรรมการบริษัท

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

ประธานกรรมการบริษัท

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

นางสาววรรณา เมลืองนนท์

นางสาววรรณา เมลืองนนท์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการ

นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์

นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์

กรรมการ

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการ

นายพรเทพ จารุกิจขจร

นายพรเทพ จารุกิจขจร

กรรมการ