สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • |
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • |
 • หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)

หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)

เอกสารประกอบการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)
 •  หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 •  แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment)
 •  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
 • แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status) เฉพาะนิติบุคคล
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
error: Content is protected !!