สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • |
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • |
 • การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • 2565
 • 2564
 • 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • แบบมอบฉันทะแบบ ก
 • แบบมอบฉันทะแบบ ข
 • แบบมอบฉันทะแบบ ค
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • แบบมอบฉันทะแบบ ก
 • แบบมอบฉันทะแบบ ข
 • แบบมอบฉันทะแบบ ค
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ UWC (บัญชี 1)
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ UWC (บัญชี 2)
 • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • นิยาม กรรมการอิสระ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 • มาตราการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563