สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • |
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • |
 • การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 TH
 • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยง
 • ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • วิธีการลงทะเบียน ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • คู่มือการใช้งานการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) DAP e-Shareholder Meeting
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 • นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระ
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • แบบมอบฉันทะแบบ ก
 • แบบมอบฉันทะแบบ ข
 • แบบมอบฉันทะแบบ ค (Custodian)
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • แบบมอบฉันทะแบบ ก
 • แบบมอบฉันทะแบบ ข
 • แบบมอบฉันทะแบบ ค
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • แบบมอบฉันทะแบบ ก
 • แบบมอบฉันทะแบบ ข
 • แบบมอบฉันทะแบบ ค
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ UWC (บัญชี 1)
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ UWC (บัญชี 2)
 • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • นิยาม กรรมการอิสระ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 • มาตราการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หมายเหตุ :
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนมาให้บริษัท ภายใน วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : com.secretary@skytower.co.th
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

error: Content is protected !!