สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • |
 • นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บทนำ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีความตระหนักว่าพนักงานขององค์กรเป็นทรัพยากรที่ มีค่าและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสีย และการเจ็บป่วย จากการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินการ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดนโยบาย
 1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเอง และผู้อื่น
 2. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธี ที่ปลอดภัย
 4. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือละเลยอาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
 5. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
 6. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 7. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในองค์กร

  ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  error: Content is protected !!