สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • |
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บทนำ

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีทางด้านพลังงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาด้านพลังงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงริเริ่มแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการใช้พลังงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินการ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดนโยบาย
 1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ
  บริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
 3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
 6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
  ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
  error: Content is protected !!