สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • |
 • จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บทนำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัท ดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ และรักษาจรรยาบรรณฉบับนี้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม
 2. เพื่อบริษัทจะไม่ใช้วิธีการหรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรมเพียงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท
ขอบเขต

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัท

บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้

หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จ ตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังระบุอยู่ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงาน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
 4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
 2. ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
 3. พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือ
  ขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ บริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ
 4. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึง การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
การจัดทำเอกสาร
 1. จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัท ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
 5. ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก อุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
 6. ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น
 7. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่
  ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
 8. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตาม ประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทาง การค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการ แข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์ เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลัก สิทธิมนุษยชน

การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทมีนโยบาย ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

การบริจาคเพื่อการกุศล

อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนและอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝงบริษัท จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

 1. ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
 2. ต้องพิสูจน์ได้ว่า การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงานหรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น
 3. ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องจัดทำแบบคำขอการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้อื่นๆ (เอกสารแนบ 1) โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
 4. ต้องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน
การให้เงินสนับสนุน

มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจในการส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมรวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ ดังต่อไปนี้

 

 1. ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการ ประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
 2. ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
 3. ในการให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำแบบคำขอการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้อื่นๆ (เอกสารแนบ 1) โดยระบุชื่อผู้รับการ สนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
 4. ต้องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน
การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

 1. บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท
 2. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญแก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

  เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน

  ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)

  เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

  เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด

 3. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำงาน
 4. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท
  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ (เอกสารแนบ 2) และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 1. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม

  บริษัทจะแจ้งและให้การสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบน
  และการคอร์รัปชั่น

 2. ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ

  ห้ามพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่น

 3. ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้รับเหมา

  บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อจัดหาสินค้า/บริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้รับเหมาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้รับเหมารับทราบนโยบายฉบับนี้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชั่นหรือให้สินบน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
 6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ จิตใจของพนักงาน
 9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณา หาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
 5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตาม พันธสัญญา ให้ข้อมูล ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
 2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่วนรวม

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ

 1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ
 2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 3. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ข้อพึงปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตาม ข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความ รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและ ข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรม ที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทาง รับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       ที่ theerachai@skytower.co.th
 • เลขานุการบริษัท                                    ที่ chalothorn.l@skytower.co.th
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ                  ที่ accplusconsultant@yahoo.com
 • กรรมการตรวจสอบ                                ที่ nathee@cmuic.net
 • กรรมการตรวจสอบ                                ที่ pianchai@pctb.co.th
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน                             ที่ audit_ewc@hotmail.com

2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

 • คุณธีรชัย ลีนะบรรจง                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • คุณชโลธร ลีลามะลิ                               เลขานุการบริษัท
 • คุณวรรณา เมลืองนนท์                          ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ดร.นที นาคธนสุกาญจน์                        กรรมการตรวจสอบ
 • คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์                           กรรมการตรวจสอบ
 • คุณคมวุฒิ พรนราดล                             ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

error: Content is protected !!