สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • |
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 มีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่สมควรได้รับ และไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญมีดังนี้

1.1. สิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

1.2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th และผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางและทันต่อเหตุการณ์

1.3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทมีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน โดยบริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า 42 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมและได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท www.skytower.co.th หัวข้อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมอีกทั้งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมรวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นติดต่อกัน 3 วัน
 • สำหรับเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอโดยในแต่ละวาระมีความเป็นมาวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุมได้แก่รายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนิยามกรรมการอิสระข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมแผนที่สถานที่การจัดประชุมแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มหนังสือมอบฉันทะแบบก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนและแบบข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบค. หรือแบบใดแบบหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีเมล์ของเลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลกิจการเป็นการล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
 • บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนถึงวาระการประชุมสุดท้าย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและที่ยังไม่ได้ลงมติ โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดอาหารว่างไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 คนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
 • ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะพร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
 • การดำเนินการประชุมดำเนินตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระโดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
 • การดำเนินการประชุมดำเนินตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระโดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่

 • การแต่งตั้งกรรมการบริษัท บุคคลที่จะถูกเสนอให้เลือกเป็นกรรมการนั้น จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลนั้น พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ซึ่งแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 การจัดการ หัวข้อย่อยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และใน แบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี)
 • การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเหตุผลในการเสนองดจ่ายเงินปันผล

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ประชุมเสร็จหรือวันถัดไป
 • เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ และสามารถใช้สิทธิออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ อายุ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระ ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)
 • การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

 • บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยมีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
 • ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทาง
  มิชอบ

การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กำหนดว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
 4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับผู้มีส่วนได้เสีย จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยบริษัทมีจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และต้องการให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยกำหนดไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัทและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนี้

 • จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่เลือก โดยมีตั้งแต่ร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 3
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
 • จัดให้มีชุดฟอร์มพนักงาน
 • จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน
 • จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต
 • จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนาภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ เวชภัณฑ์และยา

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด (CCTV) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สำหรับการทำงาน เช่น รองเท้า safety หน้ากากป้องกันความร้อนและสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน : ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีหมวดเรื่องการร้องทุกข์โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ให้มีสิทธิทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือ ยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ ตามกระบวนการต่อไป

สิทธิมนุษยชน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
 5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
 2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าคู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ ในระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งกับบริษัท โดยผ่านทาง

คุณอรชุลี หล่อสมิทธิกุล (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail : onchulee.l@skytower.co.th

ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพน่าเชื่อถือ เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีโดยเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางเงิน

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th สำหรับงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาสได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจะเผยแพร่และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ทุกหมวดในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณอรชุลี หล่อสมิทธิกุล (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail : onchulee.l@skytower.co.th
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้

 

 

ประธานกรรมการบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

อำนาจอนุมัติของกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ทั้งการบริหารกิจการ การบริหารบุคลากร การลงทุน การเงิน และเรื่องทรัพย์สิน โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ในข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน และกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน และเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ จึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจะทำทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะถูกส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ

เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองแบบรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยทำการประเมินเปรียบเทียบจากการปฏิบัติงานกับแนวปฏิบัติที่ดี ใน 3ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับผลการประเมินทั้งในส่วนของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อและคะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” ( คะแนนเกิน 80%) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท สำหรับกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

  • วิธีการแต่งตั้ง
   • ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
    1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    2. ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   • ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  • วิธีการถอดถอน
   • การออกตามวาระ
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
    1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    2. ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   • การออกนอกวาระ
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 นอกจากกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในข้อ 24 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    1. ตาย
    2. ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
    3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
    4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
    5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

   • บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    เอ็ม เอ ไอ (mai)
   • บริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
   • หลีกเลี่ยงการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ
   • ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการ หน่วยงานของรัฐ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่สมควรได้รับ และไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญมีดังนี้

1.1. สิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

1.2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th และผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางและทันต่อเหตุการณ์

1.3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทมีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน โดยบริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า 42 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมและได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท www.skytower.co.th หัวข้อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมอีกทั้งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมรวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นติดต่อกัน 3 วัน
 • สำหรับเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอโดยในแต่ละวาระมีความเป็นมาวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุมได้แก่รายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนิยามกรรมการอิสระข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมแผนที่สถานที่การจัดประชุมแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มหนังสือมอบฉันทะแบบก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนและแบบข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบค. หรือแบบใดแบบหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีเมล์ของเลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลกิจการเป็นการล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
 • บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนถึงวาระการประชุมสุดท้าย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและที่ยังไม่ได้ลงมติ โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดอาหารว่างไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 คนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
 • ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะพร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
 • การดำเนินการประชุมดำเนินตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระโดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
 • การดำเนินการประชุมดำเนินตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระโดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในการสรุปผลการลงมติแต่ละวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่

 • การแต่งตั้งกรรมการบริษัท บุคคลที่จะถูกเสนอให้เลือกเป็นกรรมการนั้น จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลนั้น พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ซึ่งแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 การจัดการ หัวข้อย่อยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และใน แบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี)
 • การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเหตุผลในการเสนองดจ่ายเงินปันผล

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ประชุมเสร็จหรือวันถัดไป
 • เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ และสามารถใช้สิทธิออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ อายุ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระ ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)
 • การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

 • บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยมีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
 • ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทาง
  มิชอบ

การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กำหนดว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
 4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับผู้มีส่วนได้เสีย จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยบริษัทมีจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และต้องการให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยกำหนดไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัทและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนี้

 • จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่เลือก โดยมีตั้งแต่ร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 3
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
 • จัดให้มีชุดฟอร์มพนักงาน
 • จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน
 • จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต
 • จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนาภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ เวชภัณฑ์และยา

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด (CCTV) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สำหรับการทำงาน เช่น รองเท้า safety หน้ากากป้องกันความร้อนและสารเคมี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน : ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีหมวดเรื่องการร้องทุกข์โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ให้มีสิทธิทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือ ยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ ตามกระบวนการต่อไป

สิทธิมนุษยชน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
 5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
 2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าคู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ ในระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งกับบริษัท โดยผ่านทาง

คุณอรชุลี หล่อสมิทธิกุล (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail : onchulee.l@skytower.co.th

ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพน่าเชื่อถือ เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีโดยเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางเงิน

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th สำหรับงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาสได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจะเผยแพร่และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ทุกหมวดในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณอรชุลี หล่อสมิทธิกุล (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail : onchulee.l@skytower.co.th
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้

 

 

ประธานกรรมการบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

อำนาจอนุมัติของกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ทั้งการบริหารกิจการ การบริหารบุคลากร การลงทุน การเงิน และเรื่องทรัพย์สิน โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ในข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน และกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน และเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ จึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจะทำทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะถูกส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ

เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองแบบรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยทำการประเมินเปรียบเทียบจากการปฏิบัติงานกับแนวปฏิบัติที่ดี ใน 3ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับผลการประเมินทั้งในส่วนของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อและคะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” ( คะแนนเกิน 80%) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท สำหรับกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

  • วิธีการแต่งตั้ง
   • ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
    1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    2. ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   • ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  • วิธีการถอดถอน
   • การออกตามวาระ
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
    1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    2. ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   • การออกนอกวาระ
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 นอกจากกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในข้อ 24 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    1. ตาย
    2. ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
    3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
    4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
    5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

   • บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    เอ็ม เอ ไอ (mai)
   • บริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
   • หลีกเลี่ยงการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ
   • ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการ หน่วยงานของรัฐ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ